offers in other languages

MENU ZAVŘÍT

Průkaz energetické náročnosti budovy po roce 2020

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy neboli energetický průkaz je podle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií od 1. 9. 2020 dále novelizován zákonem č. 264/2020 Sb.

 2013-01-24_prukaz-energeticke-narocnosti-budovy

Energetický průkaz obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené prováděcím právním předpisem. Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardním užívání.

 

Obsah průkazu energetické náročnosti budov

Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy, její grafické znázornění a od roku 2020 také doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G, kde jsou také určeny jejich hranice. A pozor, od 1. 7. 2023 dle již další přijaté novely bude průkaz muset obsahovat také posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativního systému dodávek energií.

Povinnost předložit, předat a zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy

Podle zákona č. 406/2000 Sb. je povinen předložit průkaz energetické náročnosti každý vlastník budovy,společenství vlastníků, správce budovy, pokud společenství vlastníků nevzniklo, a vlastník bytové jednotky při jejich prodeji každému zájemci, a to nejpozději při podpisu smlouvy. Od 1. 1. 2016 pak tyto povinnosti platí i při jejich pronájmu. 

K předložení průkazu energetické náročnosti tak musí dojít již při samotné inzerci či nabídce nemovitosti. Dále pak při uzavírání kupní smlouvy s kupujícím či nájemcem, kdy je povinen ze zákona tento průkaz předat kupujícímu či nájemci při podpisu smlouvy v originále nebo kopii.

Povinnost vyhotovení průkazu energetické náročnosti je pak na stavebníkovi, vlastníku budovy, společenství vlastníků, eventuálně správci budovy, u výstavby nových budov či při větších rekonstrukcích, a s výjimkou stavebníka pak v situacích, kdy dochází k prodeji či pronájmu budovy či její ucelené části. Vlastník bytové jednotky pak nemá povinnost průkaz opatřit, ale má povinnost vyžádat si průkaz energetické náročnosti u společenství vlastníků či správce budovy, chce-li svou bytovou jednotku prodat nebo pronajmout.

Povinnost opatřit průkaz platí i u budov užívaných orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

Průkaz energetické náročnosti budovy nesmí být starší 10 let a je povinnost ho přiložit k dokumentaci při:

  • výstavbě nových budov,
  • při větších změnách dokončených budov, které ovlivňují jejich energetickou náročnost,
  • při prodeji či pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, či bytové jednotky

V případě vlastníka bytové jednotky při jejím prodeji či pronájmu může vlastník, který písemně požádal SVJ, eventuálně správce budovy, o průkaz energetické náročnosti a nebylo mu vyhověno, jej nahradit vyúčtováním za 3 uplynulé roky.

Povinnost předat průkaz energetické náročnosti zprostředkovateli prodeje či pronájmu a jeho uschování

Při prodeji i pronájmu budovy, její ucelené části anebo bytové jednotky prostřednictvím zprostředkovatele je prodávající, resp. pronajímatel povinen předat grafickou část průkazu nebo její kopii zprostředkovateli. Zprostředkovatel pak tuto grafickou část musí uchovat v informačních a reklamních materiálech po dobu 3 let.

Umístění průkazu energetické náročnosti v budově

Osoby, kterým vznikla povinnost opatřit průkaz energetické náročnosti při výstavbě budovy či větší rekonstrukce anebo při prodeji či pronájmu budovy či její ucelené části a její energeticky vztažná plocha je alespoň 500 m2, nebo osoby, kterým vznikla tato povinnost u budov užívaných orgánem veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší 250 m2, a zároveň se jedná o budovu určenou k užívání veřejností, jsou povinny umístit průkaz energetické náročnosti v budově. Tuto povinnost povinná osoba splní umístěním grafického znázornění průkazu na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy navazující na tento vchod.

Pokuty při nesplnění povinnosti

Pro vlastníky bytových jednotek

2013-01-24_prukaz-energeticke-narocnosti-budovy-2 

V případě, že vlastník bytové jednotky nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, mu hrozí pokuta až do výše 200 000,- Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě.

Pro vlastníky rodinných domů, komerčních objektů, bytových domů

V případě, že vlastník objektu nepředloží energetický průkaz při inzerci v rámci ukazatelů energetické náročnosti, hrozí mu pokuta až do výše 200 000,- Kč, a to i v případě, že průkaz nedoloží ke kupní smlouvě. Zároveň má nový vlastník nemovitosti právo žádat od původního vlastníka zpracování průkazu až 3 roky zpětně ode dne, kdy byla uzavřena kupní smlouva. Jestliže tedy prodávající energetický průkaz k budově novému majiteli nepředá, vystavuje se riziku následných soudních sporů.

Výjimky pro zpracování energetického průkazu

Výjimka se vztahuje na objekty s menší obývanou plochou než 50 m2 a dále pro objekty rekreační, chaty, chalupy a objekty podle LV užívané pouze pro rekreaci. Dále se pak tato povinnost netýká památek a objektů pro náboženské účely. Průkaz rovněž nemusí být opatřován, pokud se na tom při převodu či pronájmu budovy nebo její ucelené části smluvní strany dohodnou a jde o budovu, která je starší nebo poslední větší rekonstrukce byla provedena před rokem 1947.

Zpracovatel energetického průkazu

Průkaz energetické náročnosti budovy může zpracovávat pouze osoba definovaná § 10 zákona č. 406/2000 Sb., což je energetický specialista.

Kvalita vypracování energetického průkazu

Kvalita a objektivnost je základ. Požadujte pouze kvalitní službu s návštěvou stavebně technického inženýra a technika k posouzení vašeho objektu. Pouze tehdy se může zpracovat energetický průkaz objektivně a správně. Vyhnete se tak veškerým dalším problémům, které jsou na straně vlastníka z hlediska dodání kompletních informací o své nemovitosti.