Translate with 
MENU ZAVŘÍT

Advokátní kanceláře

Základní informace pro klienty

 • Bezpečnou úschovu pro RE/MAX zajišťují pouze advokátní kanceláře, splňující podmínky bezpečnosti úschov stanovené centrálou RE/MAX nebo banky.
 • Parametry bezpečných úschov vychází ze standardu, který ve spolupráci s centrálou RE/MAX a na základě zkušeností s úschovami v objemu převyšujícím několik miliard korun definovala advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners.
 • Aby advokátní kancelář mohla zajišťovat úschovy pro síť RE/MAX, musí splnit celou řadu parametrů, k nimž se smluvně zaváže.
 • Parametry bezpečné úschovy minimalizují riziko zpronevěry. Mimo jiné také vylučují, aby úschovy poskytoval samostatný advokát (ve všech známých případech zpronevěry úschov vždy figuroval samostatný advokát nebo notář).

Mezi hlavní parametry bezpečných úschov patří

 • Dvojí kontrola:
  Minimálně dvojí kontrola výplaty a autorizace plateb.
 • Jedinečný účet:
  Každá transakce má jedinečný samostatný účet, který je nedotknutelný třetí osobou (např. exekutory).
 • Informovanost:
  Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá banka automatickou informaci, kterou advokátní kancelář předává všem účastníkům smlouvy a s jejich souhlasem také příslušnému makléři.
  Před provedením každé výplaty jsou smluvní strany informovány o splnění podmínky k výplatě peněžních prostředků z účtu úschov.
 • Rychlost výplaty:
  Výplata peněžních prostředků z účtu úschov je při splnění podmínek provedena nejpozději do tří pracovních dnů.
 • Pojištění:
  Advokátní kancelář má uzavřeno pojištění odpovědnosti advokáta.

Podmínky bezpečnosti úschovy peněžních prostředků smluvně garantované advokátní kanceláří

 1. Peněžní prostředky budou uloženy výhradně na bankovních účtech Advokátní kanceláře, vedených u renomované a důvěryhodné banky etablované na území České republiky.
 2. Veškeré peněžní transakce budou probíhat bezhotovostními platbami v souladu s právními předpisy České republiky. Transakce v hotovosti jsou přípustné pouze na výslovnou žádost smluvních stran konkrétního obchodního případu, a to v souladu s právními předpisy upravujícími omezení plateb v hotovosti.
 3. Název každého účtu úschovy bude obsahovat označení „Účet úschovy“ nebo obdobné označení, které jasně deklaruje a odlišuje vázaný účet od ostatních účtů a činí jej nedotknutelný vůči třetím subjektům (např. exekutorům).
 4. Při uzavření smlouvy o úschově bude klientovi předán doklad ve formě smlouvy o vedení účtů, potvrzení příslušné banky nebo výpisu z bankovního účtu, potvrzující, že předmětný bankovní účet specifikovaný ve smlouvě je bankou evidován jako účet úschovy a je veden na jméno Advokátní kanceláře.
 5. Každý obchodní případ (každá jednotlivá smlouva o úschově) bude mít přirazen jedinečný bankovní účet úschovy. Po dobu platnosti smlouvy o úschově bude tento účet sloužit jen a výhradně pro daný obchodní případ.
 6. Při uzavření smlouvy o úschově bude vždy provedena identifikace a kontrola smluvních stran dle požadavků zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a souvisejících právních předpisů. Advokátní kancelář ověří totožnost osob podepisujících smlouvu o úschově dle předložených dokladů totožnosti anebo si vyžádá doložení ověření totožnosti státem danou autoritou.
 7. S peněžními prostředky na účtu úschovy nakládá Advokátní kancelář pouze dle ustanovení písemné smlouvy o advokátní úschově, od kterých se nemůže odchýlit bez předchozí písemné dohody všech smluvních stran, pokud závazné rozhodnutí orgánu veřejné moci či právní předpis nestanoví jinak.
 8. Veškerá e-mailová komunikace Advokátní kanceláře obsahující návrhy smlouvy o úschově nebo její změny je zasílána se zaručeným elektronickým podpisem pověřené osoby Advokátní kanceláře.
 9. Při jakékoli transakci na účtu úschovy zasílá Advokátní kancelář informaci o transakci bez zbytečného prodlení všem účastníkům smlouvy o úschově a/nebo s jejich souhlasem příslušné realitní kanceláři RE/MAX. Účastníci smlouvy musí mít okamžitý přehled o pohybech na účtu úschovy.
 10. Na vyžádání kterékoliv ze smluvních stran obchodního případu bude Advokátní kanceláří kdykoli předložen bankovní výpis z předmětného účtu úschovy.
 11. Po připsání peněžních prostředků na účet úschovy oznamuje obratem Advokátní kancelář bance identifikaci majitele peněžních prostředků za účelem jeho evidence v systému pojištění vkladů, spravovaného Fondem pojištění vkladů.
 12. Po připsání peněžních prostředků na účet úschovy eviduje obratem Advokátní kancelář úschovu v Centrální evidenci úschov vedené Českou advokátní komorou.
 13. Výplata peněžních prostředků z účtu úschovy je provedena nejpozději do tří pracovních dnů od splnění podmínek stanovených ve smlouvě.
 14. Veškeré dokumenty, na jejichž předložení je vázána výplata peněžních prostředků z vázaného účtu, jsou předkládány v originále nebo úředně ověřené kopii, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním obchodním případu na odlišné formě předkládaného dokumentu, a to s výjimkou výpisu z katastru nemovitostí, který je předkládán vždy v originále.
 15. Výplatu peněžních prostředků z účtu úschov není oprávněna provést jedna osoba. Autorizace příkazu k výplatě (platební příkaz) provádí současně dva advokáti, z nichž každý disponuje svými jedinečnými přístupovými údaji.
 16. Advokátní kancelář vede spis dle požadavků České advokátní komory a požadavků právních a stavovských předpisů.
 17. Advokátní kancelář je profesně pojištěna na způsobenou újmu s celkovým limitem pojistného plnění přesahujícího výši objemu uschovaných peněžních prostředků, kdy toto pojištění zahrnuje i poskytování úschov.
 18. Advokátní kancelář poskytne plnou součinnost RE/MAX nebo jím pověřené osobě, bude-li vyžadováno provedení kontroly za účelem ověření dodržování povinností dle tohoto prohlášení.
 19. Advokátní kancelář je povinna předložit na vyzvání RE/MAX nebo jím pověřené osoby se souhlasem klientů klientský spis týkající se úschovy peněžních prostředků a umožnit pořizování kopií z tohoto spisu.
 20. Advokátní kancelář bere na vědomí, že při poskytování právních služeb a v rámci spolupráce se sítí RE/MAX se seznámí a bude zcela či částečně využívat know-how vyvinuté v rámci sítě RE/MAX a zavazuje se toto know-how odpovídajícím způsobem chránit a nezpřístupňovat toto know-how zejména konkurenci RE/MAX.
 21. Advokátní kancelář dodržuje důvěrnost veškerých informací sdělených ze strany realitních kanceláří sítě RE/MAX.
 22. Advokátní kancelář se zavazuje dodržovat výše uvedená pravidla bezpečné úschovy RE/MAX po celou dobu trvání spolupráce s realitními kancelářemi sítě RE/MAX.

Přehled advokátních kanceláří, které se zavázaly dodržovat pravidla RE/MAX platná pro úschovu kupních cen a manipulaci s prostředky klientů RE/MAX.

 • ADK advokátní a daňová kancelář s.r.o., Praha, Hradec Králové
 • ADKINS Legal, s.r.o., Praha
 • Advokátní kancelář Bureš & Bureš s.r.o., Praha
 • AK 3ADVOKÁTI s.r.o., Ostrava
 • AK AD AEQUA s.r.o., Liberec
 • AK Blažek, Čížek, Klesa s.r.o., Plzeň
 • AK Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři, Benešov
 • AK Benešová Beránek Bláha, Praha
 • AK CINK a partneři, s.r.o., Plzeň
 • AK Grinacová a Šulc, Praha
 • AK JUDr. Elena Kotorová, MBA, Praha
 • AK JUDr. Olga Suchá s.r.o., Praha
 • AK JUDr. Petr Dočekal, Praha
 • AK Kestlová, Rotterová & Mádr, Brno
 • AK Kindl & Výborčík, Kladno
 • AK Kučera a Truschinger, Brno
 • AK LEGAL ADVICE s.r.o., Praha
 • AK Lisko a Vala, Znojmo
 • AK MACH LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Praha
 • AK Petrásek & Slepička s.r.o., Praha
 • AK Realitní advokáti s.r.o., Praha
 • AK SITKOVÁ & VOSTŘEL, Karlovy Vary
 • AK Valíček & Valíčková, advokátní kancelář, s.r.o. , Brno, Praha
 • AK ZENRON legal, s.r.o.
 • AK Zvolánková, s.r.o., Praha
 • ARROWS advokátní kancelář, s.r.o., Praha
 • Bedrna a partneři s.r.o., advokátní kancelář, Praha
 • EVB advokátní kancelář s.r.o., Ostrava
 • Fischer Karel, Mgr., advokát, Praha
 • Hrubý & Buchvaldek, v.o.s., AK, Praha
 • JUDr. Alena Pešková, advokát, Praha
 • JUDr. Aleš Janoch, AK, Praha
 • JUDr. Alexandra Genčiová, advokát, Praha
 • JUDr. Dana Večerníková, advokát, Pardubice
 • JUDr. Daniela Bendová, LL.M., – advokátka, Praha
 • JUDr. Eva Machová, AK, Kuřim
 • JUDr. Ilona Černochová, LL.M., advokátka, Praha
 • JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský, advokát, Praha
 • JUDr. Ing. Jiří Němec, advokát, Brno
 • JUDr. Ing. Michaela Pánková, advokátka, Kutná Hora
 • JUDr. Irena Mandíková, Příbram
 • JUDr. Ivana Šlehoferová, advokátka, Kralupy nad Vltavou
 • JUDr. Jana Kuřátková, AK, Brno
 • JUDr. Jiří Bureš, AK, Praha
 • JUDr. Jiří Kos, MSc., AK, Pardubice
 • JUDr. Jiří Pavlík,advokát, Hradec Králové
 • JUDr. Jitka Paseková, advokátka, Příbram
 • JUDr. Karel Polák, advokát, Praha
 • JUDr. Lubomír Plesník, LL.M., advokát, Valašské Meziříčí
 • JUDr. Lucie Pražáková, advokát, Praha
 • JUDr. Marek Bánský, advokát, Praha
 • JUDr. Markéta Němcová, advokát, Brno
 • JUDr. Michaela Strnadová, advokát, Praha
 • JUDr. Milan Miler, Praha
 • JUDr. Milan Palásek Ph.D., advokát, Brno
 • JUDr. Milan Švejda, Ph.D., Brno
 • JUDr. ONDŘEJ BROSTÍK, advokátní kancelář, Praha
 • JUDr. Pavel Dukát, Praha
 • JUDr. Pavel Kosnar, advokát, Plzeň
 • JUDr. Petr Kubík, advokát, Praha
 • JUDr. Petr Sladký, advokát, Plzeň
 • JUDr. Štěpánka Miková, advokátka, Praha
 • JUDr. Tereza Filipová, advokát, Liberec
 • JUDr. Viktor Rossmann, AK, Praha
 • KAUCKÝ & KOPECKÁ, AK, Praha
 • KKP Kamišová Kolář a partneři, Plzeň
 • Kopecký Hála & Co., AK s.r.o., Kolín a Praha
 • Kýčková Vondráček Partners, AK s.r.o., Teplice
 • Langmeier & Co., AK s.r.o., Praha
 • Lánský, Fiala & Partners, AK, Praha
 • Lešetický & Beneda, advokáti, Praha
 • Loskot František, JUDr.CSc., Hradec Králové
 • MELKUS KEJLA & PARTNERS AK s.r.o., Praha
 • Mgr. Anna Mašková, advokátka, Teplice
 • Mgr. Bernard Urban, advokát, Lanškroun
 • Mgr. Dalibor Kuba, advokát, Opava
 • Mgr. DANIEL GRIMM, advokát, Ostrava
 • Mgr. David Novák, advokát, Praha
 • Mgr. Milan Edelmann, advokát, Praha
 • Mgr. Emil Maximilián Švorc, Praha
 • Mgr. Eva Pokorná, advokát, Praha
 • Mgr. František Bureš, advokát, Plzeň
 • Mgr. Helena Morozová, advokát, Praha
 • Mgr. Ing. KATEŘINA ŠILEROVÁ, advokátka, Praha
 • Mgr. Ing. Miroslav Pleva, advokát, Praha
 • Mgr. Ing. Petr Blažek, advokát, Havířov
 • Mgr. Ivana Sládková, advokátka, Praha
 • Mgr. Jana Libusová, advokát, Louny
 • Mgr. Jan Medek, advokát, Frýdek-Místek
 • Mgr. Jan Tůma, advokát, Mladá Boleslav
 • Mgr. Jan Zajíček, advokát, Brandýs nad Labem
 • Mgr. Jan Zrnovský, advokát, Liberec
 • Mgr. Jiří Kuďousek, AK, Louny
 • Mgr. Jiří Weigl, advokát, Brandýs nad Labem
 • Mgr. Kristýna Černá, advokátka, Praha
 • Mgr. Lenka Novotná, advokátka, Brno
 • Mgr. Lenka Ptáčková Resová, advokátka, Brno
 • Mgr. Lukáš Máchal, advokát, Praha
 • Mgr. Marek Moravec, advokát, Praha
 • Mgr. Marian Franc, advokát, Plzeň
 • Mgr. Martin Křivohlavý, advokát, Česká Lípa
 • Mgr. Martin Voldřich, advokát, Praha
 • Mgr. Michal Klusák, advokát, Šumperk
 • Mgr. Michal Víšek, advokát, Praha
 • Mgr. Milada Blumaierová, advokátka, Brno
 • Mgr. Naděžda Priečinská, advokátka, Praha
 • Mgr. Olga Růžičková, advokátka, Teplice
 • Mgr. Pavel Bartoň, advokát, Praha
 • Mgr. Pavlína Fochlerová, advokátka, Praha
 • Mgr. Petra Faldynová, advokátka, Lichnov
 • Mgr. Petr Hanyk, advokát, Praha
 • Mgr. Petr Křížák, MBA, LL.M., advokát, Ostrava
 • Mgr. PETRA PAHORECKÁ, advokát, Brno
 • Mgr. Radek Valach, advokát, Frýdek-Místek
 • Mgr. Radslav Janeček, Brno
 • Mgr. STANISLAV PAVLŮ, advokát, Praha
 • Mgr. Tereza Klečková, advokát, Kolín
 • Mgr. Tereza Kulhavá, advokátka, Praha
 • Mgr. Tomáš RŮŽIČKA, advokát, Praha
 • Mgr. Václav Mimránek, advokát, Brno
 • Mgr. Zuzana Čumpelíková – advokátka, Praha
 • Moravcová, Vančurová, sdružení advokátů, Přelouč
 • Musalová, Jansta, advokáti, v.o.s., Mladá Boleslav
 • Plavec & Partners, AK s.r.o., Praha
 • PPS advokáti s.r.o., Hradec Králové
 • PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, Praha
 • Pustějovský a Kadlec, AK, České Budějovice
 • Růzha Jan, JUDr., advokátní kancelář, Praha
 • Řezníček & Co. s.r.o., AK, České Budějovice
 • Silovský & Silovský AK s.r.o., Plzeň
 • Škréta Vladimír, JUDr., advokát, Liberec
 • Vilímková Dudák & Partners, AK, s.r.o., Praha