Translate with 
MENU ZAVŘÍT

Aukce s RE/MAX

Vaši nemovitost můžeme prodávat pomocí aukce. Tím pro ni zajistíme nejvyšší možnou cenu. Tento způsob lze s úspěchem použít v případě, že najdeme v krátkém časovém období 2 a více zájemců. Závazná pravidla a podmínky aukce byly vypracovány advokátní kanceláří Vilímková Dudák Partners a zajišťují bezchybný a férový průběh aukce. Pro bližší informace kontaktujte kanceláře RE/MAX.

Hlavní výhody a doporučení pro aukce

1.Způsob, jak se vyhnout „nepříjemným“ starostem s více vážnými zájemci

V situaci, kdy první sympatický zájemce plně akceptuje vaši prodejní cenu, potvrdí, že má k dispozici i schválenou hypotéku, a plácnete si spolu, se najednou za 15 minut objeví další sympatický zájemce, který je ochoten za vaši nemovitost nabídnout ještě o dalších 200 000 Kč více… Připravíte se o těch 200 000 Kč jakožto další zisk z prodeje nemovitosti, nebo budete trapně vysvětlovat původnímu zájemci, že zde je i jiná nabídka. Co to raději udělat od začátku transparentně a férově pro všechny?

2.Férově a transparentně od začátku do konce

V aukci vám nepříjemnosti popsané v bodě 1) automaticky odpadají a dají vám možnost nemovitost prodat za vyšší cenu. Naše realitní kancelář nemovitost představí všem zájemců. Pro všechny jsou na začátku transparentně stanoveny stejné podmínky aukce. Zájemci mohou do stanoveného data předložit svou závaznou nabídku ke koupi. Následně kancelář nabídky pro vás vyhodnotí a posoudí schopnost zájemců dostát jejich závazkům z nabídky. Vy se pak jednoduše po zvážení všech pro a proti sami rozhodnete pro nejlepšího kupce. A ne vždy musíte zvolit nejvyšší nabídku. I to je možné v aukci předem ošetřit.

3.Nemovitosti vhodné pro aukční prodej

Zpravidla se jedná o nemovitosti, kde je možné předpokládat zvýšený počet zájemců s ohledem na požadovanou cenu nebo atraktivitu lokality či dispozice samotné nemovitosti. Prostě kategorie nemovitosti s vyšší poptávkou. Ty dobrý makléř zná a aukci vám určitě doporučí (např. menší a střední byty, chaty, chalupy nebo pozemky do 1000 m2).

4.Striktní dodržování pravidel znamená bezstarostný průběh

Bohužel i mezi kupujícími se mohou objevit lidé, kteří budou chtít získat neoprávněnou výhodu nebo by mohli prodávajícího obviňovat z vytváření nátlaku a podobně. Důležité je proto realizovat aukci se silnou a zkušenou kanceláří, resp. jejím makléřem. Jasně formulované písemné podmínky a striktně dodržený proces je to, co vám nabídneme. Spokojenost bude na vaší straně i na straně kupujících. (Podívejte se na Pravidla aukcí, viz níže!)

5.Aukce vyžaduje dostatečný počet zájemců

Dobrý prodej a zajímavé navýšení prodejní ceny formou aukce vyžaduje dostatečný zájem a dostatečný počet kupujících. Nezbytná je proto viditelná a dobře cílená reklama/propagace makléře, který pro vás aukci realizuje.

Pravidla aukce

Co najdete v Pravidlech aukce

1.Tato pravidla a pokyny k aukci nemovitosti (souhrnně dále jen „Pravidla“) upravují způsob výběru nabídky na koupi nemovitosti prodávajícím, kterou zprostředkovává realitní kancelář RE/MAX (dále jen „Aukce“).

Oslovení zájemců

2.Prodávající prostřednictvím smluvní realitní kanceláře RE/MAX uvedené v Podmínkách aukce (dále jen „Kancelář RE/MAX“) vyzve ty zájemce, kteří vůči Kanceláři RE/MAX projevili zájem zúčastnit se Aukce, aby podali závaznou nabídku na koupi nemovitosti (dále jen „Nabídka“).

Výzva k podání nabídky

3.Zájemce obdrží výzvu k podání Nabídky elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu, kterou zájemce za tím účelem poskytl Kanceláři RE/MAX (dále jen „Výzva“). Výzvu tvoří průvodní zpráva a přílohy k ní. Jedná se o:

 1. Pravidla;
 2. Zvláštní podmínky Aukce (dále jen „Podmínky aukce“);
 3. Návrh dohody o složení blokovacího depozita (dále jen „Dohoda“);
 4. Formulář „Závazná nabídka ke koupi nemovitosti“ (dále jen „Formulář“);
 5. Kód aukce.

Seznámení s podmínkami aukce

4.Zájemce před podáním Nabídky zkontroluje úplnost doručené Výzvy a pozorně se seznámí s celým jejím obsahem. Případné dotazy k obsahu Výzvy nebo podrobnosti o zpracování osobních údajů může zájemce uplatnit písemně u Kanceláře RE/MAX prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v Podmínkách aukce v termínu k podání Nabídek.

Formulář nabídky

5.Nabídku lze podávat pouze prostřednictvím Formuláře. Formulář musí obsahovat identifikační číslo nemovitosti, která je předmětem Aukce a k níž se Nabídka vztahuje (dále jen „Nemovitost“). Na jednom formuláři lze podat pouze jednu nabídku k jedné určité nemovitosti, jinak nebude k nabídce přihlíženo. Zájemce vyplní pravdivě a úplně všechny údaje požadované Formulářem a připojí vlastnoruční podpis.

Podání formuláře s nabídkou

6.Vyplněný Formulář doručí zájemce v listinné podobě Kanceláři RE/MAX. Zájemce může také originál vyplněného a podepsaného Formuláře naskenovat do zcela čitelného souboru ve formátu PDF a prostřednictvím jím uvedeného kontaktního e-mailu zaslat na kontaktní e-mail Kanceláře RE/MAX nebo odeslat naskenovaný formulář přes aukční systém u příslušné nemovitosti na webových stránkách www.re-max.cz. Termín podání a způsob doručení Nabídek určují Podmínky aukce.

Prohlášení a blokovací depozitum

7.Podáním Nabídky zájemce výslovně prohlašuje, že:

 1. výzva mu byla doručena na jeho žádost a je kompletní, pozorně se seznámil s jejím obsahem, zejména s Pravidly a Podmínkami aukce, a s Výzvou souhlasí; a
 2. je srozuměn s návrhem Dohody, kterou je připraven s prodávajícím a Kanceláří RE/MAX sjednat, bude-li k tomu Kanceláří RE/MAX vyzván v době závaznosti Nabídky; a
 3. zavazuje se uhradit na základě uzavřené Dohody tzv. blokovací depozitum, jehož výši stanoví Podmínky aukce, a prohlašuje, že k úhradě blokovacího depozita má zajištěny finanční prostředky v dostatečné výši;
 4. je připraven a má vážný zájem získat do svého vlastnictví Nemovitost;
 5. jeho Nabídka se řídí Pravidly;
 6. veškeré údaje jsou pravdivé a poskytovány s vážnou vůlí.

Neměnnost nabídky

8.V rámci jedné Aukce není zájemce oprávněn Nabídku měnit ani podat více než jednu Nabídku. Zájemce je vázán Nabídkou do jejího zániku dle těchto Pravidel.

Vyloučení nabídek

9.Nabídky, které nebudou odpovídat podmínkám Výzvy, nemusí prodávající vyhodnocovat.

Kritéria hodnocení

10.Kritéria hodnocení nabídek stanoví Podmínky aukce. Zájemce bere na vědomí, že kritéria hodnocení jsou stanovena výlučně pro lepší informovanost zájemců, zůstávají však zásadně orientační. Prodávající si ponechává právo vybrat takovou nabídku, která mu nejlépe vyhovuje. Podmínky aukce mohou stanovit, že kritéria jsou závazná. V takovém případě nemůže prodávající zvolit jinou nejvhodnější nabídku.

Vyhodnocení nabídek

11.Nabídky budou vyhodnoceny ve lhůtě dle Podmínek aukce. Má se za to, že Nabídka zájemce zanikla uplynutím lhůty k vyhodnocení Nabídek, nebude-li předtím zájemce vyrozuměn na kontaktní e-mail, že jeho Nabídka byla zvolena. Tímto způsobem mohou zaniknout Nabídky všech zájemců.

Výzva k sjednání Dohody

12.Zájemce, jehož Nabídku prodávající zvolil, obdrží na poskytnutý kontaktní e-mail výzvu ke sjednání Dohody. Zájemce se zavazuje ve lhůtě 2 pracovních dní od doručení výzvy provést všechna potřebná právní jednání k tomu, aby Dohoda nabyla platnosti a účinnosti.

Lhůta ke splnění povinností

13.Marným uplynutím lhůty dle předchozího bodu těchto Podmínek může být zájemci dle volby prodávajícího poskytnuta dodatečná lhůta ke splnění povinnosti nebo může být přímo z Aukce vyloučen. O vyloučení bude zájemce informován prostřednictvím kontaktní e-mailové adresy.

Porušení povinností

14.Zájemce, který porušil svou povinnost dle bodu 12. výše nebo jehož jakékoliv potvrzení či prohlášení, které poskytl v souvislosti s Aukcí, se ukáže být nepravdivé, je povinen uhradit škodu tím způsobenou v plné výši.

Změny ve Výzvě

15.Kancelář RE/MAX si vyhrazuje právo změnit Výzvu bez omezení. Změna je účinná okamžikem jejího oznámení zájemci (i prostřednictvím kontaktního e-mailu). Zájemce má právo vzít svou Nabídku zpět ve lhůtě 1 týdne ode dne účinnosti změn Výzvy, nejpozději však před uplynutím termínu k podání Nabídek, a to písemnou zprávou (i elektronicky) doručenou Kanceláři RE/MAX, jinak se má za to, že se změnou souhlasí.

Ukončení aukce

16.Kancelář RE/MAX je oprávněna aukci Nemovitosti ukončit bez důvodu a náhrady. Nárok na náhradu škody je vyloučen.

Pravidla a ustanovení zákona

17.Aukce se řídí Podmínkami aukce, těmito Pravidly a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (pořadí dle závaznosti).