Translate with 
MENU ZAVŘÍT

Právní ustanovení

Obsah webových stránek

Vyobrazení, články, inzeráty a jiné informace zveřejněné na těchto webových stránkách mohou být kopírovány pouze pro osobní potřebu návštěvníka stránek a nesmí být dále uveřejňovány bez předchozího písemného souhlasu společnosti RE/MAX. Obsah webových stránek je chráněn podle autorského zákona (zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění), zákona o ochranných známkách (zákona č. 441/2003 Sb., v platném znění) a případně dalších právních předpisů. Přestože jsou tyto webové stránky průběžně aktualizovány, společnost RE/MAX tímto upozorňuje návštěvníky, že se na těchto webových stránkách mohou vyskytnout i údaje, které nejsou aktuální.

Rozesílání obchodních sdělení

V souladu se zákonem o některých službách informační společnosti (zákon č. 480/2004 Sb., v platném znění) jsou nabídky nemovitostí zasílané elektronickou poštou obchodním sdělením ve smyslu tohoto zákona. Pokud společnost Kreuziger&Sobotik, s.r.o., vlastník licence RE/MAX pro Českou republiku (dále jen RE/MAX) získá od návštěvníka těchto webových stránek (dále jen „návštěvník“) jeho e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení v souvislosti s poptávkou nemovitosti (koupě či nájem), nabídkou nemovitosti (prodej či pronájem), zájmem vlastnit kancelář sítě RE/MAX či stát se mentorem, makléřem či obchodním ředitelem v rámci sítě RE/MAX, v rámci reklamačního řízení, nebo v souvislosti s žádostí návštěvníka o zasílání informací a novinek ohledně nabízených nemovitostí, je společnost RE/MAX za splnění dalších zákonných podmínek oprávněna emailovou adresu a telefonní číslo návštěvníka využívat pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných produktů a služeb. Návštěvník má možnost zaslat společnosti RE/MAX informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace nadále zasílány.

Společnost RE/MAX je oprávněna zpracovávat osobní údaje poskytnuté jí návštěvníky těchto stránek jen podle příslušných právních předpisů o ochraně osobních údajů (Nařízení EU č. 2016/679 – GDPR). Podrobnější informace o zpracování osobních údajů naleznete v části Informace o zpracování osobních údajů.

Informace o zpracování osobních údajů

Správce a účely zpracování:

Vaše údaje, které jste poskytnul/a v příslušném formuláři (dále jen „Osobní údaje“), zpracovává obchodní společnost Kreuziger&Sobotik, s.r.o., vlastník licence RE/MAX pro Českou republiku, IČO 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, kontaktní údaje: info@re-max.cz (“KS”), za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky po koupi či nájmu nemovitosti.

KS bude dále Osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky (e-mailem, SMS) týkající se nabídky obdobných služeb.

V případě, že jste projevili zájem o spolupráci s kanceláří, nebo makléřem sítě RE/MAX, může Vám kterákoli realitní kancelář nebo makléř sítě RE/MAX zasílat jakákoliv obchodní sdělení. Aktuální seznam subjektů v síti RE/MAX je dostupný na: https://www.remax-czech.cz/reality/realitni-kancelare/ a https://www.remax-czech.cz/reality/makleri/.

V případě, že jste projevili zájem o hypotéku, bude Vaše e-mailová adresa a telefonní (mobilní) číslo předány ke zpracování hypotečnímu makléři, společnosti RX FINANCE Services s.r.o., IČO 07395558, se sídlem Na poříčí 1071/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 300313, kontaktní údaje: rxfinance@re-max.cz (dále jen „Hypoteční makléř“).

Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a budou uchovávány v systému MAXIS pro evidenční, kontrolní a preventivní účely.

Příjemci:

Za účelem vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky předá KS uvedené Osobní údaje příslušné realitní kanceláři/makléři sítě RE/MAX, kteří Vás budou přímo kontaktovat.

Systém MAXIS je spravován externí IT společností Poski.com s.r.o., IČO 27791505.

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy).

Doba uchování:

Pokud odmítnete zasílání jakýchkoli obchodních sdělení, KS Osobní údaje vymaže po předání Vašeho požadavku příslušné realitní kanceláři/makléři.

Jinak budou Osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou, dokud nevznesete námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu nebo neodvoláte Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení.

Informace o zpracování osobních údajů během reklamace

Správce:

Kreuziger&Sobotik, s.r.o., IČO 27177149, se sídlem Sezemická 2757/2, 193 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102169, kontaktní údaje: info@re-max.cz (“RE/MAX Česká republika”)

Účely zpracování:

Vaše osobní údaje včetně dokumentů uvedené v reklamačním formuláři budou zpracovávány společností RE/MAX Česká republika (která je masterfranšízantem obchodní značky RE/MAX Česká republika) za účelem vyřízení Vaší reklamace v reklamačního řízení podle reklamačního řádu vydaného společností RE/MAX Česká republika.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány automatizovaně a budou uchovávány v systému RAMS pro evidenční, kontrolní a preventivní účely.

Právní základ:

Společnost RE/MAX Česká republika je oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje bez souhlasu, neboť provádí zpracování, které je nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů (viz obchodní podmínky bod 10 – Reklamace) nebo pro ochranu oprávněných zájmů společnosti RE/MAX Česká republika (ochrana značky RE/MAX).

Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné reklamaci vyřídit.

Příjemci:

Vaše osobní údaje budou předány realitní kanceláři a makléři uvedeným v reklamačním formuláři k jejich vyjádření, případně i právnímu zástupci a ombudsmanovi společnosti RE/MAX Česká republika k odbornému posouzení daného případu.

Systém RAMS je spravován externí IT společností imao,s.r.o., IČO 27393046.

Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny dalším osobám s výjimkou případů, kdy zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy).

Doba uchování:

Osobní údaje budou chovávány po dobu trvání reklamačního řízení a po jeho skončení po dobu nezbytnou pro ochranu oprávněných zájmů společnosti RE/MAX Česká republika nebo příslušné realitní kanceláře (např. v případě soudního sporu).

V systému RAMS budou osobní údaje z reklamačního řízení uchovávány pro evidenční, kontrolní a preventivní účely nejdéle po dobu 10 let od uzavření obchodu prostřednictvím realitní kanceláře.

Práva subjektu údajů

Máte právo na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti zpracování), popřípadě na omezení zpracování.

PROTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODU OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ SPOLEČNOSTI RE/MAX ČESKÁ REPUBLIKA MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU A OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU VYMAZÁNY, POKUD SPOLEČNOST RE/MAX ČESKÁ REPUBLIKA NEPROKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNĚNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ NAD VAŠIMI ZÁJMY NEBO PRÁVY

Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

OCHRANA OZNAMOVATELŮ

Společnosti, které provozují realitní činnost pod obchodní značkou RE/MAX (dále jen „Společnosti“) a které jsou povinnými osobami podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „Zákon“) a zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „AML zákon“), zřizují Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) za účelem oznamování možných protiprávních jednání.

VOS je určen zaměstnancům Společností a ostatním fyzickým osobám, které se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Společnosti dozvěděli o protiprávním jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč, nebo
  • porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je zaměstnancem Společností nebo která je pro Společnosti činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně.

Společnosti vylučují z podání oznámení osoby, které pro Společnosti nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost dle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona s výjimkou osob, které jsou oprávněny podat oznámení podle AML zákona.

Oznámení je možné podat prostřednictvím kontaktů uvedených na individuálních webových stránkách jednotlivých Společností pod odkazem „Ochrana oznamovatelů“, popř. prostřednictvím kontaktů uvedených pro každou ze Společností na webové stránce https://www.remax-czech.cz/reality/realitni-kancelare/.

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím VOS, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů společností RE/MAX, které jsou k dispozici zde: https://www.remax-czech.cz/pravni-ustanoveni/.