Translate with 
MENU ZAVŘÍT
10. září 2014

PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) - připravovaná změna zákona 406/2000 sb.

Připravovaná změna zákona 406/2000 S. o hospodaření energií
Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje změnu zákona 406/2000 Sb.
• Změna zákona je již v mezirezortním připomínkovém řízení
• Změny se mají týkat mimo jiné i povinnosti zpracovávat Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) pro prodej a pronájem nemovitosti
• Mají být zavedeny i povinnosti pro zprostředkovatele prodeje (realitní kanceláře) včetně sankcí za jejich nedodržení

Zůstává povinnost zpracování PENB při prodeji nebo pronájmu
Návrh změny zákona, § 7a Průkaz energetické náročnosti:
(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni
a) zajistit průkaz
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,
b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,
2. možnému nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy,
c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii
1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy,

2013-01-24_prukaz-energeticke-narocnosti-budovy

Omezení povinnosti PENB při prodeji
Návrh změny zákona, § 7a Průkaz energetické náročnosti:
(9) Průkaz se nezajišťuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.
• Budova postavena před 1.1.1947
• Od 1.1.1947 nebyla provedena její významná rekonstrukce.
• Prodávající a kupující se podepíší, že se dohodli na prodeji bez PENB.
V těchto případech PENB není potřeba

Změna v zobrazovaných údajích v reklamních a informačních materiálech

Návrh změny zákona, § 7a Průkaz energetické náročnosti:
(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni d) zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při 1. prodeji budovy nebo ucelené části budovy, 2. pronájmu budovy nebo ucelené části budovy.
Dříve bylo nutné zobrazit klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie a její měrnou hodnotu vztaženou na energeticky vztažnou plochu. Po změně by měla stačit již jen klasifikační třída.

Zavedení povinnosti pro zprostředkovatele prodeje nebo pronájmu
Návrh změny zákona, § 7a Průkaz energetické náročnosti:
(2) Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni e) v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.
a) Vlastník předá zprostředkovateli PENB – zprostředkovatel vystaví kategorii uvedenou v PENB.
b) Vlastník nepředá zprostředkovateli PENB – zprostředkovatel vystaví nejhorší kategorii tj. G
Pozn.: Nepředání PENB zprostředkovateli a inzerce kategorie G nezbavuje vlastníka budovy PENB zajistit.
Sankce pro zprostředkovatele

Návrh změny zákona, § 12a Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob:
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že o) jako zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti v informačních a reklamních materiálech podle § 7a odst. 2 písm. e) nebo § 7a odst. 3 písm. d), (3) Za správní delikt se uloží pokuta do a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), k) bodu 2 nebo 4, písm. l) nebo m) bodů 5, 6 nebo 7, písm. o), písm. p) bodu 2, písm. q) nebo r),
Pokuta až 100 000 Kč za jednotlivý případ neuvedení

Radim Mařík
NEMOPAS
mb: +420 605 205 330
www.nemopas.cz