Translate with 
MENU ZAVŘÍT

Jak kupovat pozemek

U koupě každého pozemku za účelem výstavby nemovitosti si musíme dávat pozor zejména na:

  • je pozemek určený pro stavbu námi zamyšleného objektu?
  • je možné plánovanou stavbu napojit na sítě?
  • je zajištěna přístupová cesta na pozemek?
  • je prodávající majitelem, je více spolumajitelů a neváznou na pozemku právní vady?

Jak zjistíme, zda je námi vyhlídnutý pozemek pozemkem stavebním?

Nejdříve kontaktujeme místně příslušný úřad, například obecní, a necháme si zjistit z územního a regulačního plánu, zda na daném pozemku lze stavět, jaká je maximální zastavěná plocha a zda lze námi plánovaný, například z hlediska velikosti, tvaru střechy, dům postavit. Tuto informaci sdělí zájemci i místně příslušný stavební úřad.

Kde získáme informace o možnosti napojení na stávající sítě?

Na obecním, případně městském úřadě. Pokud chceme mít jistotu, že nebudeme ničím limitovaní, kontaktujeme jednotlivé vlastníky sítí. Může se stát, že nám například elektrorozvodné závody nepovolí námi požadovaný příkon z důvodu nedostatečné kapacity sítě v dané lokalitě. Případně, že se v aktuální době nelze napojit na obecní kanalizaci z důvodu nedostatečné kapacity čistírny odpadních vod.

Co dalšího je nezbytné vědět a proč?

Velmi důležitou informací je i vlastnictví přístupové cesty. Zjišťujeme, zda je příjezd na pozemek z obecní komunikace, nebo zda vede přes soukromý pozemek. Pokud zjistíme z katastrální mapy, že pozemek je přístupný pouze přes cizí pozemek, musíme si s majitelem vyjednat průjezdnost formou například věcného břemene jízdy a chůze k našemu budoucímu pozemku, případně tuto cestu odkoupíme, nebo se staneme spoluvlastníky. Příjezd na pozemek musí být vyřešen vždy, protože nikdo není povinen svůj vlastní pozemek, příjezdovou cestu, zatížit břemenem, případně ji prodat a my bychom nedostali územní rozhodnutí, respektive stavební povolení.

Proč vždy doporučujeme důkladné prozkoumání plánu budoucí výstavby v okolí pozemku?

Důvodů je několik, ale především chceme zamezit nemilému překvapení, že se v blízkosti plánuje nějaký velký investiční záměr, například výstavba satelitního městečka nebo například průmyslové zóny. Je velmi dobré si zjistit i plán budoucí výstavby komunikací, obchvatů, dálničních staveb a podobně. Pro některá území je zásadní informací i výstavba nové přistávací dráhy letiště, kdy se po změně letového koridoru může zásadně ovlivnit hlučnost v dané lokalitě.

Co zjistíme z listu vlastnictví?

Tak jako u koupě jakékoliv nemovitosti si z listu vlastnictví zjistíme, kdo je majitelem, zda není pozemek ve spoluvlastnictví více osob. Dále zda neváznou na pozemku nějaké právní vady, zástava, exekuce, břemena, předkupní práva atd. List vlastnictví kontrolujeme po celou dobu převodu vlastnických práv a deponujeme kupní cenu na neutrální místo, ideálně do advokátní či notářské úschovy, případně svěříme úschovu kupní ceny bance.