Translate with 
MENU ZAVŘÍT

Zákon o obchodních korporacích – změny oproti stávajícímu obchodnímu zákoníku

(A) Jaké listiny z oblasti korporátního práva nechat ověřit právníkem

Z důvodu komplikovanosti a nejednotného výkladu nové právní úpravy doporučujeme nechat níže uvedené dokumenty prověřit odborníky.

 • Společenskou smlouvu/zakladatelskou listinu.
 • Výpis z obchodního rejstříku a výpis ze sbírky listin.
 • Smlouvy o výkonu funkce nebo jiné smlouvy, dohody mezi Společností a jednatelem.
 • Smlouvy, dohody mezi Společností a členem dozorčí rady (byla-li ustanovena).

Lze doporučit provedení auditu veškerých smluv z důvodu nárůstu sankcí za porušení povinnosti péče řádného hospodáře statutárních (a jiných) orgánů.

(B) Jak řídit společnost po 1.1.2014

Pokud společnost vznikla za účinnosti současného obchodního zákoníku, bude se řídit ustanoveními tohoto zákona, pokud jde o práva a povinnosti společníků, a to za předpokladu, že tato ustanovení nebudou v rozporu s donucujícími ustanoveními ZOK, nebo pokud se od nich společníci neodchýlí ve společenské smlouvě. V praxi to bude tedy znamenat, že existující společnosti se budou řídit oběma zákony a posuzovat v každém jednotlivém případě, zda daná záležitost odporuje či neodporuje donucujícímu ustanovení ZOK.

To tedy znamená, že společnost bude muset posoudit každý jednotlivý případ podle těchto hledisek:

 • kogentní ustanovení ZOK;
 • kogentní ustanovení obchodního zákoníku;
 • ustanovení zakladatelského dokumentu sepsaného podle obchodního zákoníku;
 • dispozitivní ustanovení obchodního zákoníku;
 • dispozitivní ustanovení ZOK.

Nebo může společnost změnit svou společenskou smlouvu a podřídit se zcela úpravě zákona o obchodních korporacích. Tato skutečnost se musí zapsat do obchodního rejstříku.

(C) Sumarizace zásadních změn

 • Změny v úpravě s.r.o. od 1.1.2014
  • Variabilita podílů = nově je možné s různými podíly pojit různá práva. Pokud tak stanoví společenská smlouva, může jeden společník vlastnit i více podílů, z nichž každý může být jiného druhu.
  • V případě nabytí obchodního podílu za trvání společného jmění manželů se společníkem stává také druhý manžel. V takovém případě je nutné určit správce podílu, který bude vykonávat práva spojená s podílem. Pokud není správce jednoznačně určen, může se druhý manžel dovolat neplatnosti rozhodnutí valné hromady do 3 let od okamžiku, kdy se dozvěděl o rozhodnutí valné hromady, nejpozději do 10 let od konání valné hromady.
  • Možnost zřídit kmenové listy. Kmenový list je neomezeně převoditelný cenný papír na řad. To znamená, že je na něm napsáno jméno prvního společníka a k jeho převodu není potřeba písemná smlouva. Stačí rubopis a fyzické předání kmenového listu.
  • Minimální vklad do základního kapitálu činí 1,- Kč. Nepeněžitý vklad nemusí být hospodářsky využitelný. Znalce pro ocenění nepeněžitého vkladu si vybírají společníci ze seznamu znalců.
  • Ruší se povinný rezervní fond.
  • Nová úprava působnosti valné hromady = zúžení působnosti nově valná hromada např. nemůže rozhodnout o změně společenské smlouvy, pokud tak výslovně nestanoví společenská smlouva.
  • Nová úprava průběhu valné hromady = vždy se účastní jednatel, zápis potřeba vyhotovit do 15 dnů, volná úprava kvora pro rozhodování, kumulativní hlasování, hrozba neplatnosti nebo dokonce zdánlivosti usnesení atd.
  • Pokud si společnost zřídí webové stránky, musí na nich uvádět údaje, které povinně uvádí na obchodních listinách a další zákonem stanovené údaje.
 • Obchodní rejstřík a sbírka listin
  • Rozšíření okruhu zapisovaných údajů do obchodního rejstříku – nutno uvést do souladu do 30.6.2014. Nově se zapisuje např.:
   • Bydliště liší-li se od adresy místa pobytu.
   • Počet členů statutárního orgánu.
   • Podřízení se zákonu o obchodních korporacích jako celku.
   • Údaj o pozastavení výkonu funkce atd.
  • Za porušení povinnosti hrozí pokuta do výše 100.000,- Kč + je považováno za porušení péče řádného hospodáře.
  • Do sbírky listin je nutné založit upravenou společenskou smlouvu.
 • Změny pro jednatele
  • Předpoklady výkonu funkce
   • Loajalita, znalosti, pečlivost – pokud chybí = porušení povinnosti = náhrada škody apod.
   • Rozhodovat v dobré víře, s dostatkem informací, v obhajitelném zájmu společnosti = nutno prokázat písemnou dokumentací.
  • Péče řádného hospodáře a sankční ručení při porušení
   • Péče řádného hospodáře = péče, jakou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumná pečlivá osoba.
   • Povinná osoba = člen voleného orgánu, prokurista, likvidátor, opatrovník, prokurista.
   • Porušení péče řádného hospodáře = povinnost k náhradě škody.
   • Možná limitace náhrady škody – nutný souhlas valné hromady.
   • Porušení péče = soud může rozhodnout o vyloučení z funkce.
   • Nerespektování vyloučení = ručení za splnění všech povinností společnosti.
  • Odpovědnost statutárních (a jiných) orgánů
   • Pravidlo podnikatelského úsudku = není možné chtít po profesionálním managementu, aby nesl všechna možná rizika svého jednání, tedy i ta, která nemohl ovlivnit; důkazní břemeno nese jednající osoba.
   • Povinnost informovat o možném střetu zájmů – orgán, jehož je členem, dozorčí radu nebo valnou hromadu.
   • Pokud záměr uzavřít se společností smlouvu – projednat s orgánem, jehož je členem, dozorčí radou nebo valnou hromadou.
   • V případě úpadkové situace – vždy mít podklady o tom, že statutární orgán dělal vše potřebné a rozumně předpokladatelné aby úpadek odvrátil = nutno prokázat písemnou dokumentací, jinak:
    • statutární orgán a bývalý statutární orgán mohou ručit za splnění povinností společnosti;
    • členové orgánů vydají veškerý prospěch získaný z titulu výkonu funkce 2 roky zpětně.
  • Smlouva o výkonu funkce – nutno uvést do souladu do 30.6.2014.
   • Není-li odměňování ve smlouvě o výkonu funkce sjednáno v souladu se ZOK, platí, že je výkon funkce bezplatný.
   • ZOK stanoví nové náležitosti smluv o výkonu funkce = nutno prověřit a upravit veškeré stávající smlouvy o výkonu funkce.
   • Ustanovení o pověření obchodním vedením záměrně vypuštěno = od 1.1.2014 není možný souběh funkcí = není možná souběžná existence dvou právních vztahů s překrývajícím se obsahem tj. smlouva o výkonu funkce a pracovní smlouva např. generálního, obchodního, finančního ředitele apod.
   • Zůstává zachována možnost sjednat si většinu výhod, které typicky nabízí pracovní poměr, např. právo na cestovní náhrady, odstupné či různé bonusy.
  • Opatrovnictví právnické osoby – soud může ustanovit opatrovníka, který bude zastupovat společnost ve všech věcech v těchto případech:
   • Nedostatečný počet členů statutárního orgánu potřebný k rozhodování.
   • Zájmová kolize.
   • Společnosti, která to potřebuje, aby mohly být spravovány její záležitosti nebo aby mohla být hájena její práva.
 • Odpovědnost společníka
  • Zákon o obchodních korporacích přináší určité výkladové nejasnosti v oblasti možného ručení společníků společností s ručením omezeným za dluhy společnosti v případě prohlášení úpadku společnosti. Existuje výklad, že soud bude moci uložit neomezené ručení za dluhy společnosti všem společníkům, kteří věděli nebo měli a mohli vědět, že společnosti hrozí úpadek, a v rozporu s péčí řádného hospodáře neučinili „vše potřebné a rozumně předpokladatelné“ k jeho odvrácení. Návrh na vydání takového rozhodnutí bude moci podat insolvenční správce i kterýkoliv věřitel společnosti.
   Je zřejmé, že potrvá několik let, než teorie a judikatura definitivně nastolí právní jistotu. Nyní lze společníkům doporučit, aby si pečlivě vedli záznamy o valných hromadách a způsobech řešení krizových situací ve společnosti.
 • Forma plné moci – od 1.1.2014
  • Vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma, udělí se v téže formě i plná moc tzn.:
   • má-li být úkon učiněn ústně, stačí ústní plná moc (nicméně z důvodu prokazování rozsahu zmocnění doporučujeme udělit písemnou plnou moc i v tomto případě);
   • má-li být úkon písemný, musí být plná moc udělena písemně;
   • má-li být úkon písemný s ověřeným podpisem, musí být plná moc udělena písemně s ověřeným podpisem;
   • má-li být právní jednání ve formě veřejné listiny, musí být plná moc udělena ve formě veřejné listiny. Je-li tedy zákonem výslovně požadována forma notářského zápisu jako jednoho z typů veřejných listin, musí být plná moc udělena ve formě notářského zápisu.